Disclaimer

GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE EN STORINGEN
Quinttec BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade in welke vorm dan ook voortvloeiende uit informatie op deze website of door het gebruik van deze site. Noch kan Quinttec BV aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiende uit gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site. Ook bieden wij geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de deze site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de sites, wordt door Quinttec BV uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONJUISTE INFORMATIE
Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site is/zijn samengesteld en geschreven met de uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie juist is.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR EXTERNE SITES
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Quinttec BV zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. De instellingen geven geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONJUISTHEID EN/OF ONVOLLEDIGHEID VAN INFORMATIE
Quinttec BV garandeert niet dat de inhoud van door haar cliƫnten op haar website gepubliceerde berichten juist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van door cliƫnten van Quinttec BV gepubliceerde berichten op de website www.mylife.world, wordt door Quinttec BV uitdrukkelijk afgewezen.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR STORING
Hoewel we voortdurend het technische functioneren van www.mylife.world monitoren, is Quinttec BV evenmin aansprakelijk voor schade aan computerapparatuur en software als gevolg van eventuele virussen die via www.mylife.world verspreid worden.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PRODUCTEN, DIENSTEN VAN DERDEN
Quinttec BV is niet aansprakelijk voor producten en diensten die via de site worden aangeboden, noch voor schade ontstaan door het gebruiken of niet kunnen gebruiken daarvan. Eventuele transacties of andere opdrachtovereenkomsten komen rechtstreeks tot stand tussen de desbetreffende derde en de gebruiker, tenzij Quinttec BV zich in voorkomend geval uitdrukkelijk manifesteert als de partij die het product of de dienst aanbiedt.

OVERIGE BEPALINGEN
Quinttec BV behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Bij nietigheid van een deel van deze voorwaarden blijven de overgebleven delen intact en zal Quinttec BV de ongeldige onderdelen vervangen door geldige onderdelen. Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Quinttec BV en derden naar aanleiding van de voorwaarden kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.